Medarbetarundersökning
– Personalenkät

Investigo erbjuder kvalitetssäkrad och vetenskapligt beprövad metodik för medarbetarundersökningar. Resultaten ger strategiska och operativa förändringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter

Investigos medarbetarundersökning utgör ofta startpunkten i arbetet att skapa förändring och en stark arbetsplatskultur. Vårt upplägg bygger på en verifierad och etablerad arbetsmodell.

En personalenkät identifierar vad era medarbetare tycker om sin arbetsplats. Medarbetarundersökningens resultat får ni i en utförlig rapport samt individuellt anpassade delrapporter som även förser er med ett antal nyckelindex inom olika områden t ex NMI – Nöjd Medarbetar Index, motivation, ambassadörskap, ledarskap, attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke och medarbetarskap.

Vi hjälper er att länka era resultat till organisationens affärsmässiga mål och sätter dem i relation till andras genom att erbjuda jämförelsegrupper – benchmarks.

Investigos övergripande mått på hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsplats – Nöjd Medarbetar Index (NMI), är ett standardiserat mått för arbetstillfredsställelse som är etablerat över hela världen.

Vad ger Investigo mig som uppdragsgivare?

Vår medarbetarundersökning ger ett användarvänligt presentationsmaterial och hjälper er att fatta beslut i det framtida utvecklingsarbetet. Våra konsulter ger er handledning i arbetet och hjälper er att fokusera på de nyckelområden där vi ser att förändringsinsatser ger som störst genomslagskraft. Vi ger av vår kunskap och erfarenhet som förhoppningsvis kan inspirera er i ert utvecklingsarbete.

Vi erbjuder även en kvantitativ ledarskapsprofilering där vi analyserar ledarnas förmåga att aktivt verka för att skapa och upprätthålla en positiv arbetsplatskultur och studerar graden av tillit mellan ledare och medarbetare. Ni väljer själva i vilken utsträckning ni arbetar med ledarskapsprofileringen på egen hand som ett verktyg för intern inventering, eller ihop med våra konsulter.

Medarbetarundersökning som process:Process

  • Behovsanalys: Vi sätter oss 100 % in i er verksamhet och var ni befinner er. Investigo tar ansvar för att processen fortskrider planmässigt
  • Lösningsdesign: Utifrån behovsanalys skapar vi en undersökningsdesign som matchar målet.
  • Genomförande: Fullt fokus på datainsamling, validering, projektstyrning och resultat.
  • Resultat: Anpassade rapporter med både text och diagram. Tolkning av resultat och slutsatser med tydliga rekommendationer.
  • Presentationsmaterial: Användarvänligt presentationsmaterial samt individuella chefsrapporter eller enhetsrapporter via interaktiv webbportal.
  • Efterarbete: Vi erbjuder ”hands-on” workshop och/eller presentation i gruppdialog i syfte att involvera medarbetarna i hela processen, för att skapa en stark förändring och positiv dialog.

Medarbetarundersökning – ditt viktigaste förändringsverktyg

En medarbetarundersökning är ett värdeprojekt som handlar om vad företaget står för och hur det skapar mening att arbeta i verksamheten.

Investigo erbjuder

  • Kvalitetssäkrad och vetenskapligt beprövad metodik för medarbetarundersökningar
  • Kopplingen mellan arbetstillfredsställelse och framgångsrika arbetsgrupper
  • Intern och extern jämförelse av medarbetarnas arbetstillfredsställelse (interna enheter och externa organisationer)
  • Strategiska och operativa förändringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter
Jag arbetar med medarbetarundersökningar hos Investigos uppdragsgivare.
Kontakta mig så berättar jag hur vi kan utveckla ert arbete med medarbetarnas arbetstillfredsställelse.

Helen Borgardt
070- 567 74 50
helen.borgardt@origogroup.com

Kommentera