Kundcase

Print

 

 

LRF har under de senaste åren arbetat med ett antal projekt i syfte att bidra till deras möjligheter att utveckla deras verksamheter i de gröna näringarna. För att se vilken effekt dessa projekt har haft har LRF även genomfört utvärderingar.

Investigo har sedan 2011 utvärderat några av projektens effekt samt kund- och medlemsnytta. Syftet med projekten har varit att med hjälp av coacher stötta och bidra till deras möjligheter att växa i de gröna näringarna. Utgångspunkten i utvärderingarna har varit att utifrån företagarnas perspektiv se hur nöjda de har varit med sitt deltagande i projekten och med coachernas konkreta insats samt mäta dess effekt.

Investigo har även analyserat projekten  i syfte att hitta viktiga framgångsfaktorer inför framtida överväganden och beslut. Investigo har då gjort jämförande studier mellan de olika projektutvärderingarna i syfte att se vilka framgångsfaktorer som starkast bidrar till nå LRF:s vision och mål om en hållbar utveckling av de gröna näringarna.

 

Sk

 

Svenska kyrkan bedriver ett kommunikationsarbete gentemot allmänhet och medlemmar. Inom ramen för detta arbete mäter Kyrkokansliet och Svenska kyrkans nationella kansli befolkningens kännedom om och förtroende för Svenska kyrkan i allmänhet och kyrkans internationella arbete i synnerhet.

Investigo har sedan 2008 genomfört dessa mätningar i syfte att följa Svenska kyrkans kommunikativa mål och att följa trender över tid samt att skapa underlag för strategiska kommunikativa beslut i relation till allmänhet och megendlemmar.

Vi har även genomfört ett antal läsvärdeundersökningar för Svenska kyrkans tryckta tidningar och informationsmaterial.

stf_logo_cmyk_70mmQX

 

Svenska Turistföreningen, STF, är en medlemsorganisation som arbetar för att främja natur- och kulturturism i Sverige. Investigo har hjälpt STF att göra fördjupande studier kring medlemmarnas drivkrafter, för att underlätta arbetet med att skapa mervärde i medlemskapet.

På kontinuerlig basis genomför Investigo även varumärkesundersökningar för för att analysera vad STF kommunicerar och står för hos svenska befolkningen. För att få en heltäckande bild av STF mäter Investigo även medlemmarnas och franchisetagarnas nöjdhet med marknadsundersökningar.

 

Kommentera